Visie op financieringen

Vermogensstructurering

Vermogensstructurering

Het structureren van uw vermogen omvat diverse planningen:

 • Bedrijfsplanning
 • Taxplanning
 • Inkomensplanning
 • Estateplanning
 • Vermogensplanning

Het behalen van uw doelstellingen met het laagst mogelijke risico, en het kunnen nemen van de juiste beslissingen begint bij een juiste structuur van uw vermogen.

VBI

Indien u belegt in de BV is het aanvragen van een VBI (Vrijgestelde Beleggings Instelling) status wellicht interessant. De VBI is vrijgesteld van Vennootschapsbelasting, en verhoogt daardoor het netto rendement met 20 tot 25%.

Om in aanmerking te komen voor deze status dient de vennootschap aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De vennootschap moet de vereiste rechtsvorm hebben;
 • De vennootschap moet een beleggingsinstelling zijn in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft);
 • De vennootschap mag statutair maar één doel hebben: het beleggen van vermogen;
 • De vennootschap mag feitelijk uitsluitend vermogen beleggen;
 • De vennootschap mag uitsluitend beleggen in aangewezen financiële instrumenten;
 • De vennootschap moet beleggen met risicospreiding;
 • De vennootschap moet tenminste twee aandeelhouders / deelnemers hebben;
 • De vennootschap moet voldoen aan de open-end eis.

Wij vertalen deze vereisten naar uw persoonlijke situatie.

Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat u als aandeelhouder niet bent vrijgesteld van belastingheffing. U zult jaarlijks worden belast voor effectief 1% ( 25% van 4%) van het vermogen.

Een vennootschap met VBI status wordt vaak gebruikt om de partner en kinderen te betrekken en past daarom ook vaak in de planning van de overdracht van het vermogen naar de volgende generatie.

Het voldoen aan deze voorwaarden en het aanvragen van de VBI status vereist specialistische kennis, opgebouwd door ervaring. Wij werken samen met ervaren fiscalisten en notarissen in deze trajecten.

Het behalen van uw doelstellingen met het laagst mogelijke risico, en het kunnen nemen van de juiste beslissingen begint bij een juiste structuur van uw vermogen.

Buitenlandse Alternatieven

In plaats van de VBI kan ook worden gekozen voor een rechtspersoon in een land met een laag VPB tarief (zoals Luxemburg, de Antillen of Singapore). Een fiscaal vehikel dat een grote gelijkenis heeft met de Nederlandse VBI is de Luxemburgse “Société de Gestion de Patrimoine Familial” (SPF).

De SPF is een in Luxemburg gevestigde rechtspersoon ( vergelijkbaar met een NV of BV) met het doel vermogen te beheren. Het mag geen materiële onderneming zijn. De SPF is vrijgesteld van Luxemburgse Vennootschapsbelasting, Vermogensbelasting en gemeentelijke belastingen. De enige belasting die verschuldigd is, is de Tax d’Abonnement. Deze bedraagt jaarlijks 0,25% van het gestorte kapitaal en reserves.

Daarentegen kan ze geen gebruik maken van Belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting, en zijn bronheffingen op dividend en rente buiten Luxemburg niet te verrekenen.
Ook zal het uitgekeerde dividend gewoon in Box 2 van de Inkomstenbelasting worden belast in Nederland.

Wat van belang is in dit geval is het feit dat er geen collectiviteitseis is. Het is niet nodig om meer dan 1 aandeelhouder te hebben. Het verplaatsen van de zetel van de onderneming naar Luxemburg en het waarborgen dat u aan alle voorwaarden voldoet en blijft voldoen, vereist ook weer gespecialiseerde kennis en ervaring. Wij werken daarin samen met gerenommeerde partners.

Naast deze mogelijkheden zou het ook voordeling kunnen zijn een Stichting Particulier Fonds op de Antillen op te richten, of andere legale buitenlandse structuren te vormen.

Vermogensstructurering

Wij onderzoeken of uw vastgoed goed gefinancierd zodat uw rendement maximaal is tegen een acceptabel risico. Is financieren vanuit de BV voordeling of geniet extern financieren toch de voorkeur?

Wellicht kunt u in Zwitserland of Duitsland goedkoper lenen en zo extra rendement maken. De rentes zijn daar ruim 1% lager dan in Nederland.

Om een fiscaalvriendelijke overdracht van het vermogen naar de volgende generatie mogelijk te maken is tijdige planning noodzakelijk.
Bij de successieplanning (ook wel: estate planning) is een aantal pijlers te onderscheiden:

 • het optimaal benutten van vrijstellingen;
 • het uithollen van de toekomstige erfenis van de langstlevende door “rentetellers” of vruchtgebruik;
 • matiging van het tarief door volgtijdelijke spreiding van de vermogensovergang (schenkingsplan),
 • matiging van het tarief door spreiding vermogensovergang over een zo groot mogelijk aantal personen (bijvoorbeeld kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen).

Alles begint bij een goed testament en de juiste keuze voor het huwelijksgoederenregime, indien u gehuwd bent.

Wij kunnen dit in samenspraak met gespecialiseerde notarissen voor u realiseren. Hierbij staan uw wensen centraal en worden wij niet alleen maar geleid door fiscale optimalisatie.

Bent u benieuwd naar alle aspecten van een juiste structuur? Hebt u behoefte aan een goede structurering van uw vermogen door een gecertificeerd Vermogensplanner?

Contact Opnemen

Neem online contact met ons op of bel direct met 0343 448810 voor meer informatie